HOME

🚀 UNLOCK YOUR DIGITAL MARKETING PLAN 🚀

At Melodia Vision, we orchestrate digital success. As a Yerevan-based web design agency, our mission is to transform your online presence into a harmonious symphony that resonates across the digital landscape. Here’s how we strike the right chords:

Web Design:

Our virtuoso designers craft visually captivating websites that captivate your audience. From elegant e-commerce platforms to sleek corporate portals, we compose pixel-perfect melodies.

Digital Marketing:

Like seasoned conductors, we map out strategic crescendos. Whether it’s SEO, content marketing, or social media campaigns, we ensure your brand’s resonance reaches a crescendo.

Content Creation:

Our lyrical pens spin enchanting narratives. From blog posts to social media snippets, we infuse your digital score with compelling content that strikes a chord with your audience.

Google’s High Notes:

When it comes to search results, we hit the high notes. Our SEO virtuosos compose keyword symphonies that elevate your rankings, making your brand sing on Google’s grand stage.

So, whether you’re a startup seeking a prelude or an established business craving an encore, let Melodia Vision be your maestro.

business craving an encore, let Melodia Vision be your maestro.

Instagram Marketing:

🚀 Ավտոմատացված ներգրավվածություն. ավտոմատացման և մարդկային վերահսկողության մեր հզոր խառնուրդն ապահովում է, որ ձեր գրառումները, պտույտները և պատմությունները ստանան իրական հավանումներ և մտածված մեկնաբանություններ՝ բարձրացնելով ձեր փոխազդեցության տեմպերը:

🔥 Ընդլայնված տեսանելիություն. դիտեք, թե ինչպես է ձեր Instagram-ի էջը վերածվում գործունեության կենտրոնի: Ընդլայնված ներգրավվածությունը ոչ միայն գրավում է ձեր լսարանին, այլ նաև բարձրացնում է ձեր բովանդակության տեսանելիությունը՝ ավելի շատ օրգանական տրաֆիկ ներգրավելու համար:

🌐 Վավերական աճ. հավատարիմ հետևորդների բազա կառուցելը կարևոր է, և մենք դա անում ենք: Ձեռք բերեք իրական հետևորդներ, ովքեր իսկապես հետաքրքրված են ձեր բովանդակությամբ և ապրանքանիշով:

SERVICES:

RECENT POSTS:

INSTAGRAM MARKETING

STARTER PLAN
AMD 25000 Monthly
 • 700 Reels Like
 • 700 Reels Comment
 • 500 Post like
 • 450 Story Like
 • 400 Story Comment
Popular

INSTAGRAM MARKETING

ADVANCE PLAN
AMD 35000 Monthly
 • 900 Reels Like
 • 800 Reels Comment
 • 800 Post like
 • 850 Story Like
 • 750 Story Comment
TOP

SHOPPING WEBSITE

WEBSITE DESIGN
AMD 165000
 • Wordpress
 • Plugins
 • Support
 • SEO
 • Training
Popular