how search engine optimization SEO

Ինչպես գրանցել ձեր կայքը Google Search Console-ում և օպտիմալացնել ձեր աշխատանքը Google Search-ում

1. Ինչու՞ գրանցել ձեր կայքը Google Search Console-ում: Ձեր վեբկայքի գրանցումը Google Search Console-ում կարևոր է, եթե ցանկանում եք բարելավել ձեր կայքի աշխատանքը Google-ի որոնման մեջ: Search Console-ը ձեզ արժեքավոր պատկերացումներ է տրամադրում այն ​​մասին, թե ինչպես է Google-ը սողում և ինդեքսավորում ձեր կայքը, ինչպես նաև օգնում է ձեզ բացահայտել և շտկել ցանկացած խնդիր, որը …

how search engine optimization SEO

How to Register Your Website in Google Search Console and Optimize Your Performance on Google Search

1. Why Register Your Website in Google Search Console? Registering your website in Google Search Console is essential if you want to improve your website’s performance on Google search. Search Console provides you with valuable insights into how Google crawls and indexes your website, and helps you identify and fix any issues that may be affecting …